آموزش پایتون

تکرار در پایتون

تکرار در پایتون

تکرار در پایتون تکرار در پایتون :کامپیوترها اغلب جهت خودکارسازی وظایف تکـراری اسـتفاده مـیشـوند. تکـرار اعمـال دقیقـاً یکسان یا مشابه بدون […]