شیءCard در پایتون

  • دسته بندی: آموزش پایتون
  • ۰ دیدگاه
  • منتشر شده در تاریخ
  • آپدیت شده در ۱۵اردیبهشت, ۱۳۹۷
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...
شیءCard

شیءCard

ما در اینجا قصد نداریم به شما نحوه استفاده از کارتهای بازی را آموزش دهیم، بلکه مثالهای
این فصل تنها برای آشنایی بیشتر شما با مفهوم شیء و برنامهنویسی شیءگرا است.
یک دسته ورق شامل پنجاه و دو کارت است. این کارتها به چهارگروه سیزدهتایی با چهار خال
متفاوت تقسیم شدهاند. در برخی از بازیها ارزش هر خال نسبت به دیگر خالها متفاوت است. مثلاً بـه
این صورت

هر دستۀ سیزدهتایی از خالها به این ترتیب است:

بسته به نوع بازی ممکن است امتیاز Ace از King بیشتر، یا از ۲ کمتر باشد.

شیء جدید

اگر بخواهیم شیء جدیدی برای نمایش یک کارت بازی تعریف کنیم، واضح است که مشخصهها
باید چه باشند: rank) رتبۀ کارت) و suit) خال کارت). اما چندان معلوم نیست که مشخصهها بایـد
از چه نوع دادهای باشند. یک راه، استفاده از رشتههایی شامل کلماتی نظیر “Spades “برای نوع خال
و “Queen “برای رتبۀ کارت است. یکی از مشکلات این کار این است که مقایسـۀ کـارتهـا از لحـاظ
رتبه (rank (و خال (suit (چندان آسان نیست.
چاره دیگر، استفاده از اعداد صحیح برای به رمز درآوردن رتبهها و خالها است. منظـور مـا از
به رمز در آوردن مطابق با آنچه مردم تصور میکنند، یعنی تبدیل به یک سری علائم نیست. آنچه یـک
متخصص کامپیوتر از «به رمزدر آوردن» تعبیر میکند، «تعریف یک نگاشت میـان دنبالـهای از اعـداد و
عناصری که میخواهیم نمایش دهیم» است. برای مثال:

تبدیل نوع داده در پایتون
مشاهده مطلب

یک صورت آشکار این نگاشت آن است که خالها بهترتیب به اعداد صحیح اشاره کنند، بنابراین
میتوانیم خالها را بهوسیلۀ مقیاس اعداد صحیح، با هم مقایسـه کنـیم. نگاشـت رتبـۀ خـالهـا نسـبتاً
مشخص است؛ هر خال عددی به عدد صحیح نظیرش مرتبط است و برای کارتهای صورتدار داریم

علت استفاده از نمادگذاری ریاضی (استفاده از پیکانها) برای نگاشتها ایـن اسـت کـه آنهـا بخشـی از
برنامۀ پایتون نیستند بلکه قسمتی از طراحی برنامـهانـد و هرگـز بـهطـور صـریح در کـد برنامـه ظـاهر
نمیشوند. تعریف کلاس برای نوع دادهای Card به صورت زیر است:

طبق معمول یک متد مقداردهی اولیه در نظر گرفتهایم که پارامترهای اختیـاری را بـرای هـر مشخصـه
دریافت میکند.

برای ساختن شیئی که ۳ از Clubs را نمایش دهد، از این فرمان استفاده کنید:

آرگومان اول، ۰ ،خال Clubs را نمایش میدهد.

 

صفحه بیسیک کده در اینستاگرام
مارا در اینستاگرام دنبال کنید
فالو می کنم
کانال تلگرام بیسیک کده
راهی آسانتر برای ارتباط با شما

پکیج های آموزشی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران
  • درخواست شما پس از تایید در سایت نمایش داده می شود. از ارسال پرسش تکراری خودداری نمایید.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of